wz

 

ZÁKLADNÍ  ORGANIZACE ČZS

VELKÉ  BŘEZNO VÍTOV 

 

Vítejte na oficiálních stránkách základní organizace

 

 

 

 Hlavní nabídka

Kontakty

Orgány ZO ČZS

Dokumenty ZO

Galerie ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité informace pro členy zahrádkové osady

 

 

 

  •    Z důvodu nezbytné rekonstrukce objektu moštárny nebude v roce 2019 moštárna v provozu a moštování ovoce nebude prováděno.

 

Tísňová volání

  150 - Hasiči

  155 - Záchranná služba

  158 -  Policie ČR

  156 - Městská policie

  112 - Mezinárodní číslo pro tísňové volání


Policejní stanice Velké Březno (OOP Střekov)

Adresa: Valtířov 113, Velké Březno

Telefon:

nově 974 426 791,

974 426 711.

fax: 475 228 711

e-mail: uloopval@mvcr.cz


Počasí ČR

 Předpověď počasí

 

 


Přehled návštěv

 TOPlist

TOPlist


Stránky základní organizace ČZS byly zpřístupněny dne 14. února 2009


 

 

 MOŠTOVÁNÍ OVOCE

 

Moštárna je ve Velkém Březně Vítově v areálu zahrádkové osady

(na konci Vítova ve směru na obce Byňov a  Lhota pod Pannou - odbočit vpravo v zatáčce u restaurace)

 

Provozní doba

Termín moštování:

 Po dobu rekonstrukce moštárny bude moštování ovoce přerušeno na cca 3 roky.

 

Cena a podmínky moštování

STANOVENÁ CENA

V důsledku zvýšení ceny za el. energii, vodného a stočného se od roku 2015 upravuje cena moštování ovoce takto:

pro členy ZO ČZS - 3,- Kč za 1 kg ovoce

pro ostatní zájemce - 4,- Kč za 1 kg ovoce

J  ovoce myjeme, drtíme, lisujeme; surový mošt  je dáván pouze do nádob zákazníků

J pozor změna - od roku 2010 si musí každý, kdo bude u nás moštovat ovoce, odpad z moštování odebrat zpět, pokud v době moštování nebude rozhodnuto jinak!!!

Kontakt po dobu moštování  

      Moštárna zima 2010

Moštárna únor 2017

 

Moštárna září 2015

  

  

 

 

 

 

O zahrádkové osadě 

   Zahrádková osada se začala budovat ve Velkém Březně v roce 1982 v místě, kde byla pustina porostlá náletem, především šípkovými keři. Pro značnou svažitost tehdejší uživatel Státní statek Ústí nad Labem tyto pozemky nikterak nevyužíval. Kromě toho zde byla a je půda nízké bonity, protože se jednalo o těžkou, neobdělávanou jílovitou půdu (sprašek vulkanického původu). Proto státní statek souhlasil s využitím celé lokality k zahrádkaření. To byl důležitý moment, který umožnil vznik zahrádkové osady.  Pozemek byl bez přístupových cest na jednotlivé parcely, bez přívodu elektrické energie  do osady a na jednotlivé parcely a bez přímého zdroje užitkové a pitné vody.

   Podmínkou tehdejšího místního národního výboru pro přidělení pozemků k zahrádkářské činnosti bylo, že zájemci o parcely se musí stát členem místní ZO Českého zahrádkářského svazu ve Velkém Březně a po dohodě s místním národním výborem a státním statkem stanovit konkrétní plán výstavby zahrádkářské osady. Při zpracování plánu výstavby zahrádkové osady bylo nutno zohlednit blízkost vodního ochranného pásma I. a II. stupně. Dále bylo nutno provést oplocení celého přiděleného pozemku vzhledem k blízkosti lesa a tudíž možnosti vniknutí lesní zvěře do osady, která by značně ničila novou výsadku ovocných a okrasných stromů a keřů.

    Na jaře v roce 1983 se původně budovaná zahrádková osada Velké Březno rozdělila na dva samostatné subjekty ZO ČZS -  "Zahrádková osada Velké Březno" a ZO ČZS - "Zahrádková osada Velké Březno - Vítov".

    Zahrádková osada oficiálně vznikla v lednu 1985 na základě hospodářské smlouvy uzavřené mezi finančním odborem Okresního národního výboru v Ústí nad Labem a ZO ČZS Velké Březno – Vítov. Touto smlouvou byly ZO ČZS přiděleny do trvalého užívání (na 99 let) pozemky potřebné pro zřízení zahrádkové osady.  Souběžně bylo odborem výstavby a územního plánování Okresního národního výboru v Ústí nad Labem vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, potřebné pro zřízení zahrádkové osady.

    Dnem 1. ledna 1992 se vztahy trvalého užívání podle § 70 zákona č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, posuzovaly podle dosavadních předpisů až do doby vydání zvláštního zákona. Po vydání  zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích se vztahy trvalého užívání podle § 70 hospodářského zákoníku změnily na výpůjčku. Z uvedeného důvodu byla v červnu 2001 uzavřena smlouva o výpůjčce mezi naší základní organizací ČZS a finančním odborem Okresního úřadu v Ústí nad Labem.

   Při zřízení zahrádkové osady tato měla celkem 45 členů, kterým byl přidělen dílec ke zřízení zahrádky, ale členů ZO ČZS bylo více. V současné má základní organizace ČZS 47 členů, kteří mají zahrádky ve svém vlastnictví a 3 členy bez pozemku ke zřízení zahrádky.

   Od roku 2001 výbor základní organizace intenzivně jednal o odprodeji pozemků jednotlivým členům zahrádkové osady. Značné problémy v této věci vznikly v souvislosti se zrušením okresních úřadů a následně se zrušením Územního pracoviště Pozemkového fondu ČR v Ústí nad Labem. Z tohoto důvodu byla uzavřena nová nájemní smlouva mezi naší základní organizací ČZS a Územním pracovištěm Pozemkového fondu ČR v Teplicích a bylo intenzivně jednáno o odprodeji pozemků členům ZO ČZS.

    Po geometrickém zaměření naší zahrádkové osady počátkem roku 2006 bylo zjištěno, že část parcel, které byly v nájmu od PF ČR, je podle zákona č. 172/1991 Sb., o převodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obce, historickým majetkem obce  Velké Březno. Na základě jednání se starostou obce a rozhodnutí zastupitelstva obce byly zpracovány kupní smlouvy a 21 člen zahrádkové osady si od obce pozemek k provozování zahrádkářské činnosti odkoupil.

    V průběhu prvního pololetí roku 2009 došlo k odprodeji pozemků zbývajícím členům a rovněž společných pozemků všem členům do podílového spoluvlastnictví od PF ČR.

   Od vzniku zahrádkové osady bylo vybudováno a rekonstruováno oplocení celé osady, a na všechny zahrádky byl vybudován rozvod užitkové vody z potoka a rozvod elektrické energie. Byla postavena společná WC se svodem do kanalizačního řadu obce. V rámci tehdejší "Akce Z" byla postavena moštárna, kterou měla naše zahrádková osada v nájmu od Obecního úřadu Velké Březno a kde zajišťujeme každoročně moštování ovoce pro občany z Velkého Března a okolí. Moštování ovoce v naší osadě zajišťovali nebo zajišťují pánové Rys, Tausche, Blažko, Jindra, Orság, Šajner a paní Šajnerová. V současné době zajišťuje moštování ovoce pan Janoušek s pomocí dalších členů základní organizace. V říjnu 2011 došlo k prodeji objektu moštárny, včetně pozemku Obcí Velké Březno naší základní organizaci.

    Ve spolupráci s tehdejším Národním výborem ve Velkém Březně byla v rámci "Akce Z" postavena moštárna, na kterou byla po její kolaudaci v roce 1991 uzavřena nájemní smlouva s naší základní organizací ČZS. V průběhu dalších let byla nájemní smlouva jednotlivými dodatky prodlužována až do roku 2011, kdy jsme podali žádost zastupitelstvu obce Velké Březno o odprodej moštárny, která v tomto roce byla realizována a moštárna je od roku 2011 ve vlastnictví základní organizace. V roce 2014 jsme obdrželi živnostenské oprávnění na Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Obory činnosti: Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků.

   O vznik zahrádkové osady se při jejím zřizování nejvíce zasloužili zejména tehdejší předseda pan Tesler,  pánové Lavička, Rys, Čermák Josef a dále pan Vokoun, který svoji odborností pomáhal ostatním zahrádkářům, zejména co se týče výsadby ovocných dřevin. V dalších letech se na rozvoji zahrádkové osady významně podíleli pánové JUDr. Láník, Pavlíček a Procházka a paní Fabianová a Jindáčková. O prodej pozemků v zahrádkové osadě jednotlivým členům se nejvíce zasloužili pánové JUDr. Láník a Pavlíček.

       V souladu s novou právní úpravou účinnou, od 1. ledna 2014 (nový občanský zákoník, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob), se stal Český zahrádkářský svaz spolkem a jeho organizační jednotky (územní sdružení a základní organizace pobočnými spolky), které se zapisují do spolkového rejstříku v Praze. Naše základní organizace je ve spolkovém rejstříku již zapsána a údaje lze zjistit na webových stránkách Justice, po zadání identifikačního čísla ve vyhledávači.

       V souvislosti se zápisem do spolkového rejstříku se částečně změnil název naší základní organizace, který od října 2015 nově zní "Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Březno Vítov".

      Je dobře, že v době, kdy je v úpadku klasické zahrádkaření žije zahrádková osada ZO ČZS Velké Březno Vítov naplno, což umožňuje jak relaxaci zahrádkářů v hezké přírodní scenerii, tak se zároveň věnovat i zahrádkaření. Svědčí o tom i to, že zde není opuštěných míst a zdejší nemovitosti jsou dobře prodejné.

Informace o autorovi
Copyright © 2009 [webmaster:
karel.lanik@seznam.cz]. Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace: 30. 04. 2019, 07:06:18 +0200